ВиК Стара Загора ЕООД

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННО ФАКТУРИРАНЕ НА ВИК СТАРА ЗАГОРА ЕООД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящите общи условия уреждат отношенията между ВиК Стара Загора ЕООД (наричано по-долу за краткост дружеството) и всяко лице (за краткост клиент), което ползва системата за електронно фактуриране на ВиК Стара Загора ЕООД (за краткост системата) и услугите, предоставяни чрез нея.

За всички неуредени в тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение.

РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрацията е безплатна. Клиентът се регистрира в системата, с което декларира, че желае да използва услугите предоставяни от дружеството.

Клиентът попълва заявка за регистрация, в която задължително попълва валидни e-mail и телефонен номер, абонатен номер, и избрана от него парола, с които ще се представя пред системата.

Изискваната по-горе регистрационна информация служи за идентификация на клиента в системата. При възникнал спор или нужда от възстановяване достъпа до системата, клиентът няма да може да докаже своята идентичност, ако въведените по-горе данни са неверни.

С регистрацията си в системата клиентът декларира, че се е запознал и приема общите условия на дружеството, че се задължава да спазва всички процедури и правила, представени му от дружеството. От момента на регистрацията се счита, че между страните съществува правно валиден договор, сключен в съответствие с изискванията на Общите условия. Изрична писмена форма за наличието на този договор не е необходима.

ПРОМЕНИ В КЛАУЗИТЕ НА ДОГОВОРА И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Дружеството има право да променя настоящите Общи условия. Промяната влиза в сила след публикуването им в системата. При промяна дружеството се задължава на видно място да публикува съобщение, че има промяна на договора. В случай, че клиентът не инициира прекратяване на договора, се счита, че го приема заедно с внесените промени.

Клиентът по всяко време може да прекрати договора си с дружеството, като за целта писмено уведомява дружеството, че желае регистрацията му в системата да бъде деактивирана.

Операторът може да прекрати по всяко време договора си с клиента, като за целта му изпраща съобщение до телефона посочен в регистрацията.

СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

За целите на предоставяне услугите, предлагани от дружеството, се налага събирането на лични данни на клиента като телефон и електронна поща. Необходимостта от събиране на лична информация се налага и от факта, че при определени обстоятелства органите на държавните власти имат законово основание да изискват лична информация за идентификация.

При събирането на лични данни дружеството се задължава да ги съхранява и обработва при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

Дружеството ще използва предоставената от клиента лична информация с цел да разбере по-добре нуждите и желанията му, и така да подобри своите продукти и услуги; да се свърже с него (или друга трета страна от свое име), както и за да предостави на потребителя поискана от него конкретна информация – например при забравена парола за достъп.

СИГУРНОСТ

Клиентът трябва да пази своята парола от трети лица, а в случай, че има съмнения, че по един или друг начин неговата парола е станала достояние на трети лица, следва незабавно да смени паролата си в мястото в системата, указано за това.